zo 8 oktober 2017

Kerkdienst: Een kleurrijk symbool

Locatie: 
 Kerk in Oudehorne
Tijdstip: 
 9:30

Voorganger: Ds. Piet Hulshof
Organist: Anton v.d. Meulen
Koster: Anneke Christoffers
Ouderling van dienst: Ruurd Abma
Lector: Henk Nijzing
Beamer: Marina Visser
Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk

Liturgie:
Welkom
Psalm 100: 1,2 (Juich Gode toe / melodie: Daar juicht een toon)
Stilte en groet
Psalm 100: 3,4 (Treed statig / melodie: Daar juicht een toon)
De regenboog
Geroepen om te Zingen 28: 1,3 (Een lied vol kleuren / Melodie: De ware kerk des Heren)
Gebed
Geroepen om te Zingen 28: 5 (Melodie: De ware kerk des Heren)
Leiding kinder…..
Lezen: Genesis 9: 8-17
Lied 978: 1,3,4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Preek: Een kleurrijk symbool
Lied 885: 1,2 (Groot is uw trouw)
Dankgebed, moment van stilte en het Onze Vader
Collecten
Zingen geloofsbelijdenis (Melodie: Hoor, de eng’len zingen d’eer)

Ik geloof in God de Vader,
die almachtig, wijs en goed,
aard’ en hemel heeft geschapen,
vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken
en zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden Woord,
opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God,
die als Redder van de wereld
werd gekruisigd en gedood.
Maar die opgestaan ten leven,
hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht
die ten onder wordt gebracht
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in God de Trooster,
die van oudsher, wereldwijd,
overal zijn volk vergadert
en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden,
in vergeving van mijn zonden
mag ik op de jongste dag
opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Zegen
Lied 415: 3

terug